سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی سبز | Green marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی سبز بپردازیم: Opportunities for green marketing: young consumers. Stakeholder perceptions of […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی عصبی | neuromarketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی عصبی بپردازیم: Mind-reading versus neuromarketing: how does a product make an […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی بپردازیم: بررسی نقش توسعه منابع انساني در تعريف، تعميق و […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت بحران

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بحران بپردازیم: بررسی و نقش مدیریت دانش در مدیریت بحران مطالعه […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه زنجیره تامین و لجستیک

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه زنجیره تامین و لجستیک بپردازیم: بررسی رابطه بین يكپارچه سازي هزينه كل […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت دولتی گرایش تحول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی گرایش تحول بپردازیم: بررسي عوامل محيطي موثر در نوسازي بافتهاي […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش بهره وری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت صنعتی گرایش بهره وری بپردازیم: بررسی رابطه بین فناوري اطلاعات بر […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه برنامه ریزی توریسم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه برنامه ریزی توریسم بپردازیم: ارزيابي قابليت هاي توريستي ??? با تأكيد بر […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت گردشگری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت گردشگری بپردازیم: ارزيابي پتانسيل گردشگري روستايي: آناليز swot در دهستان هاي […]