سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه توانمندسازی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه توانمندسازی بپردازیم: مطالعه و بررسی نقش دولت الکترونيک در توانمندسازی کارکنان بخش دولتی […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه سلامت اداری

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه سلامت اداری بپردازیم:  طراحی شاخص میزان سلامت در ایران. طراحی الگوی اشاعه نهادینه […]
سپتامبر 11, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بهره وری و کیفیت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بهره‌وری و کیفیت بپردازیم: طراحی مدل مديريت کيفيت جامع در ارائه خدمات […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت قیمت گذاری | pricing strategies

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت قیمت گذاری بپردازیم: Target pricing: a marketing management tool for pricing […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازرگانی بین الملل | International marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازرگانی بین الملل بپردازیم: The Emergence of Iran in the World Car […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه بازاریابی فازی | fuzzy marketing

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی فازی بپردازیم: An agent-based fuzzy cognitive map approach to the strategic […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت بیمه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت بیمه بپردازیم: بررسی ارتباط بین ابعاد ارزش ويژه برند و عملكرد […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت تکنولوژی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت تکنولوژی بپردازیم: ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي و تعیين بهترين […]
سپتامبر 3, 2014
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه مدیریت رفتار مصرف کننده

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت رفتار مصرف کننده بپردازیم: اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر رفتار […]