دسامبر 28, 2016
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

جدیدترین حیطه های پایان نامه حسابداری

در این بخش قصد داریم به ارائه حیطه های پایان نامه و تحقیق در رشته حسابداری بپردازیم: بررسی اثرات کار سازمان یافته بر غرامت بدهی مدیر […]
مارس 28, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش ششم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کارایی سرمایه گذاری. بررسی رابطه بین […]
مارس 28, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش پنجم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد و قیمت سهام در مراحل مختلف چرخه عمر […]
مارس 28, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش چهارم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری بپردازیم: بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش سوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی رابطه بین میزان محافظه­کاری با سازوکارهای نظام راهبری شرکت از جمله تمرکز […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر انتخاب روش تامین مالی (تامین مالی از طریق […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری  بپردازیم: بررسی رابطه بین میزان اهرم و سودآوری با سازوکارهای نظام راهبری شرکت از […]
سپتامبر 25, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش دوم

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی  بپردازیم: رابطه اقلام تعهدي اختياري و نرخ موثر مالیاتی. بررسي تاثير ويژگي هاي […]
سپتامبر 6, 2014
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حسابداری

موضوعات پایان نامه حسابداری مالی | بخش اول

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق حسابداری مالی بپردازیم: رابطه بين مالکيت مدیریت و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذيرفته […]