دسامبر 9, 2021
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

موضوعات بروز پایان نامه مهندسی نفت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی نفت گرایش مخازن بپردازیم: بهینه​سازی عمق و دبی تزریق گاز در […]
اکتبر 29, 2018
موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی نفت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی نفت تمامی گرایش ها بپردازیم: اکتشاف و پتروفیزیک ارزیابی پتروفیزیکی یکی […]