نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران زلزله

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | زلزله

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران، زلزله بپردازیم: روش مقاوم سازی وبهسازی سازه ها در برابر زلزله. […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش راه و ترابری

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | راه و ترابری (حمل و نقل)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش راه و ترابری (حمل و نقل) بپردازیم: بررسی تجارب کشورهای پیشرفته […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی عمران | گرایش سازه هیدرولیکی

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران | سازه هیدرولیکی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه عمران | گرایش سازه هیدرولیکی بپردازیم: بررسی اثرات ابعاد پله ها بر جریان در […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران | گرایش سازه

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران گرایش سازه

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش سازه بپردازیم: بررسی تاثیرات درجه نامعینی بر ضریب رفتار سازه ها. […]
نوامبر 26, 2015
موضوعات پایان نامه عمران مدیریت ساخت

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی و مدیریت ساخت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی و مدیریت ساخت بپردازیم: بررسی علل افزایش هزینه های ساخت،کاهش کیفیت […]
نوامبر 24, 2015
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی صنایع

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی صنایع بپردازیم: برآورد نقطه تغییر روند خطی در بردار میانگین فرآیندهای نرمال […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه عمران خاک وپی

موضوعات جدید پایان نامه مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک)

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی عمران گرایش خاک و پی (ژئوتکنیک) بپردازیم: مدیریت پروژه کارگاه های عمرانی […]
نوامبر 22, 2015
عناوین پایان نامه مهندسی آب

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی آب

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی آب بپردازیم: ارزیابی شبکه های جمع آوری آب های سطحی طراحی شده در […]
نوامبر 22, 2015
موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی

بانک موضوعات پایان نامه مهندسی کامپیوتر | نرم افزار

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مهندسی کامپیوتر، نرم افزار بپردازیم: تحلیل کارایی سرویس های رای گیری WiMAX، برای اندازه […]