دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

ترک تحصیل در نوجوانان

میزان ترک تحصیل در پسرها بیشتر از دخترهاست و در نوجوانان اقلیت قومی که جایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین دارند، بسیار بالاست. تصمیم به ترک کردن مدرسه، […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

یادگیری در مدرسه در سنین نوجوانی

در خیلی از جوامع، نوجوانی با وارد شدن به دبیرستان مقارن است. اغلب نوجوانان ابتدا به دوره راهنمایی و بعد به دبیرستان وارد می شوند. با […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

مصرف و سوء مصرف مواد در نوجوانان

در کشورهای صنعتی، مصرف الکل و مواد مخدر در بین نوجوانان فراگیر است. مصرف مواد مخدر تا اندازه‌ای هیجان خواهی سال های نوجوانی را منعکس می‌کند. […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

تمایلات جنسی در نوجوانان

با فرا رسیدن بلوغ، تغییرات هورمونی- به ویژه تولید آندروژن در نوجوانان هر دو جنس- به افزایش انگیزش جنسی منجر می‌شود. نوجوانان در پاسخ، در مورد […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

مسائل تندرستی در نوجوانان

دوره بلوغ با مسائل تازه ای همراه است که با تلاش نوجوانان برای برآورده ساختن نیازهای بدنی و روان شناختی ارتباط دارند. وقتی نوجوانان استقلال بیشتری […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

زمان بندی بلوغ

بزرگسالان و همسالان، پسرهایی که زود بالغ می‌شوند، آرام، مستقل، متکی به نفس، و از لحاظ بدنی جذاب می‌دانند. در مقابل، پسرهایی که دیر بالغ می […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

تأثیر روان شناختی رویدادهای بلوغ

واکنش هایی به تغییرات بلوغ نخستین قاعدگی برای دخترهایی که اطلاعات زیادی ندارند، تکان دهنده و ناراحت کننده است. همانند واکنش دخترها به نخستین قاعدگی، پاسخ […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

تفاوت های فردی در رشد بلوغ

وراثت در زمان بندی تغییرات بلوغ مشارکت زیادی دارد: دوقلوهای همانند در رسیدن به اکثر رویدادهای مهم بلوغ، بیشتر از دوقلوهای ناهمانند، شباهت دارند. تغذیه و […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی روانشناسی و مشاوره

بلوغ: انتقال جسمانی به بزرگسالی

تغییراتی که هنگام بلوغ روی می‌دهند، چشمگیرند. فرایندهای هورمونی تحت تأثیر وراثت، رشد بلوغ را تنظیم می‌کنند. دخترها که از زمن چیش از تولد، رسش جسمانی […]