سپتامبر 3, 2014

تعریف مشتری

بنابر تعاريف مشتري، تمامي سازمان ها اعتقاد دارند كه مشتري، رئيس است و مشتري، پادشاه است. فرايند مشتري گرايي با سلام كردن آغاز مي شود و […]
سپتامبر 3, 2014

فروشگاه های زنجيره ای

فروشگاه هاي زنجيره اي يکي از مهم ترين انواع خرده فروشي ها است(کاتلر و آمسترانگ، ۱۳۸۲). يک سازمان و فروشگاه زنجيره اي از چندين فروشگاه خرده […]
سپتامبر 3, 2014

تعریف خرده فروشی

خرده فروشي عبارت است از مجموع فعاليت هايي که هدف از آن ها فروش مستقيم کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهايي براي مصارف شخصي و […]
سپتامبر 3, 2014

رضايت شغلي و عملكرد

يكي از موضوعات مهم و مورد توجه مديران، اثر رضايت شغلي برعملكرد سازمان است. تحقيقات زيادي در اين مورد انجام شده است. نتايج بعضي تحقيقات نشان […]
سپتامبر 3, 2014

رضايت شغلی

از نقطه نظرلوي گاربو و مونت مارکت(۱۹۹۶)، رضايت شغلي ارزيابي فرد است نسبت به تجربه گذشته و اينکه انتخاب همين شغل در آينده نيز بهترين گزينه […]
سپتامبر 3, 2014

چرا کارکنان سازمان باید توانمند باشند ؟

موضوع توانمندي بويژه رويکرد روانشناختي، از نگرش هاي نوين در مديريت منابع انساني بشمار مي آيد. کارکنان توانمند علاوه بر برخورداري از عملکرد سازماني مؤثرتر، شاخص […]
سپتامبر 3, 2014

توانمند سازي کارکنان

امروزه شکاف ميان ملت ها و جوامع دانايي و ناداني است. بنابراين چالش اصلي، چالش نيروي انساني دانا و تواناست. نيروي انساني به عنوان مهم ترين، […]
سپتامبر 3, 2014

چرخش شغلی

چرخش شغلي به اين معنا مي باشد که افراد را از سمت هاي فعلي خود به پست و مسئوليت ديگري منتقل نماييد(اسکات،۱۳۷۵). در واقع چرخش شغلي […]
سپتامبر 3, 2014

کارایی خدمات الکترونیک

کارایی فناوری اطلاعات، شرطی ضروري براي اثربخشی در عصر اطلاعات است و حوزه وسیعی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است(چن و همکاران، ۲۰۰۷). […]