سپتامبر 3, 2014

سرمايه اجتماعي از ديدگاه پاتنام

مطالعه پاتنام به همراه دو همكار ايتاليايي‎اش در پي اصلاحاتي انجام شد كه حكومت مركزي ايتاليا جهت تمركززدايي و گسترش دموكراسي از طريق ايجاد حكومتهاي منطقه‎اي […]
سپتامبر 3, 2014

ابعاد سرمايه اجتماعي

ناهاپيت و گوشال با رويکرد سازماني جنبه هاي مختلف سرمايه اجتماعي را در سه طبقه جاي مي دهند: جنبه هاي ساختاري، رابطه اي و شناختي(قليچ لي، […]
سپتامبر 3, 2014

سرمايه اجتماعي

سرماية اجتماعي مفهومي است که پيشينه اي نه چندان طولاني در علوم انساني و اجتماعي دارد. کاربرد اين مفهوم به تدريج از دهة ۱۹۹۰ ميلادي به […]
سپتامبر 3, 2014

ارزش افزوده اقتصادي

ارزش افزوده براي نخستين بار در پايان قرن ۱۸ توسط اقتصاد دانان مطرح شده است. پس از گذشت حدود يک قرن از طرح ارزش افزوده ميان […]
سپتامبر 3, 2014

عوامل موثر بر بازارگرايي

کوهلي و جاورسکي(۱۹۹۰) بازارگرايي را شامل سه بخش دانسته اند: ايجاد اطلاعات به صورت ممتد و مداوم درباره نيازهاي کنوني و آتي مشتريان انتشار اين اطلاعات […]
سپتامبر 3, 2014

بازارگرايي

بازارگرايي را مي‌توان به عنوان مرحله‌اي از بالندگي سازمان، يا به عنوان سطحي كه انعكاس دهنده بلوغ سازماني است تعريف نمود. كاتلر در سال ۲۰۰۰ به […]
سپتامبر 3, 2014

عملکرد کسب و کار

اين اعتقاد وجود دارد كه عملكرد تنها در يك فضاي تصميم گيري، معني پيدا مي‌كند. يعني تصميم گيرندگان داخلي و خارجي شركت بايد در مورد عملكرد […]
سپتامبر 3, 2014

سيستم اطلاعات بازاريابي و تحقيقات بازاريابي

سيستم اطلاعات بازاريابي شامل افراد، تجهيزات، روش هاي جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل، ارزيابي و توزيع به موقع اطلاعات مورد نياز مديران بازاريابي براي […]
سپتامبر 3, 2014

تحقيقات بازار | تحقيقات بازاريابي

تحقيقات بازار به طور اخص با جمع‌آوري اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سر و کار دارد. تحقيقات بازاريابي سطح گسترده‌تري از فعاليت‌ها را دربر مي‌گيرد […]