سپتامبر 5, 2014

مدیریت زمان در سازمان ها

افكار و انديش ههايي كه صاحب نظران رشته هاي مختلف به قلمرو مديريت وارد كرده اند، موجب شده است كه در طبقه بندي انديشه ها و […]
سپتامبر 5, 2014

قانون پارکینسون

كارها با توجه به زماني كه ممكن است اشغال كنند گسترش مي­يابند و اين گستردگي به ميزان و ماهيت كار ارتباط چنداني ندارد. طبيعي است كه […]
سپتامبر 5, 2014

قانون پارتو

نام ديگر اين قانون “اصل پارتو” است. اين قانون نتيجه پژوهش هاي اقتصاددان ايتاليايي “ويلفردو پارتو” است كه در اولويت بندي بسيار مفيد است. پارتو نخستين […]
سپتامبر 3, 2014

چرا باید مدیریت زمان داشته باشیم ؟

زمان با ارزشترين منبعي است كه در اختيار انسان قرار دارد، زيرا منابع ديگر به شرط وجود زمان ارزش پيدا مي كنند. به همين دليل در […]
سپتامبر 3, 2014

سلامت سازمانی و اثربخشی

بنابر نظر شاين (۲۰۰۱) که نظريه هاي قديمي سازمان عواملي نظير به حداکثر رساندن سود، فراهم ساختن خدمت مفيد، توليد زياد و روحيه قوي کارکنان را […]
سپتامبر 3, 2014

عوامل تهديد كننده سلامت سازمان

انجام درست كارها از عهده سازماني بر مي آيد كه مجهز به نظام اداري سالم باشند. سازمانهاي داراي نظام اداري سالم قادر به تصميم سازي و […]
سپتامبر 3, 2014

مولفه های سلامت سازمانی

لايدن و کلينگل باتوجه به يافته هاي تحقيق آماري که درمورد ارزيابي سلامت سازماني انجام داده بودند، براي سلامت سازماني ۱۱ مؤلفه (بعد جداگانه اما مرتبط […]
سپتامبر 3, 2014

ويژگي های اساسی سازمان ناسالم

هدف فقط براي تعداد معدودي از كاركنان طراز اول سازمان روشن است، كاركنان در سازمان شاهد مشكلات مختلف هستند اما كاري در جهت اصلاح آن انجام […]
سپتامبر 3, 2014

سلامت سازمانی

نقطة مقابل فساد اداري موضوع سلامت سازماني است. يعني نظام اداري با رعايت اصول و مقررات اداري حاكم و با توجه به نظم اداري از قبل […]