سپتامبر 7, 2014

منابع سرمايه فرهنگی

خانواده در همه فرهنگ ها خانواده رکن و عامل اصلی اجتماعی شدن کودکان است با وجود اینكه عرصه خانواده بسیارکوچك است اما كودكان به نحوي تربيت […]
سپتامبر 7, 2014

تعريف انواع سرمايه، با تأكيد بر سرمايه فرهنگی

اصطلاح سرمايه به ثروت انباشته (به خصوص آنچه براي توليد ثروت بيشتر به كار ميرود( اطلاق ميشود سرمايه، موجودي پول متعلق به يك فرد و يا […]
سپتامبر 7, 2014

سرمايه اجتماعی و سرمايه فرهنگی

پيش از همه، اين روبرت پوتنام  بود كه براي نخستين بار به عنوان دستاورد يك پژوهش ساله در ايتاليا، از سرمايه اجتماعي در قالب يك نظريه […]
سپتامبر 7, 2014

مفهوم سرمایه فرهنگی

فرهنگ به عنوان سرمايه معنوي مادي و متراكم شده جوامع و اصلي ترين عامل حفظ و تقويت هويت ملي ديني و تاريخي مردم يك كشور و […]
سپتامبر 7, 2014

چابکی استراتژیک

يكي از مهمترين فاكتورهاي بقاء و پيش رفت شركتها در محيط پوياي امروزي، چابكي آنها ميباشد. ويژگي اساسي اين محيط تغيير و عدم اطمينان است. در […]
سپتامبر 7, 2014

استراتژی یادگیری در مقابل تدوین استراتژی

کلید مکتب استراتژی یادگیری آن است که بنیاد آن بر توصیف استوار باشد تا تجویز. طرفداران این مکتب همواره این سوال ساده اما مهم را مطرح […]
سپتامبر 7, 2014

اجرای استراتژی يادگيری

پس از تعيين نيازهاي و اهداف يادگيري، انتخاب يك راهبرد مناسب، وتعيين برنامه هاي يادگيري مر تبط با آن، نوبت به اجراي راهبردها ميرسد .در اين […]
سپتامبر 7, 2014

اهداف استراتژی یادگیری

دستيابي به اهداف مختلف يادگيري مستلزم استفاده از روش هاي متفاوتي است؛ بنابراين اهداف و حيطة يادگيري، يكي از اقتضائاتي است كه بايد در تعيين راهبردهاي […]
سپتامبر 7, 2014

استراتژی های توسعه یادگیری

يادگيري راهبردي برنامه اي است كه با هدف تسريع و تسهيل يادگيري در سازمان طراحي شده و به اجرا در مي آيد .اين برنامه ميتواند رويكردي […]