دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مفهوم اصطلاح شهر الکترونیک

اصطلاح شهر الکترونیک اولین بار توسط موشویتس در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. شهر الکترونیک حیطه وسیعی از فعالیت های سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی را می […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

فراموشی سازمانی

مفهوم فراموشي سازماني اگرچه به سادگي قابل درك است، اما چگونگي ساز و كار اتفاق افتادن آن در سازمان به خوبي شناخته نشده است. از آنجا […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

عوامل موثر بر رفتار شهروندي سازماني

به خاطر ويژگي هاي رفتار شهروندي سازماني در بقا، اثر بخشي و ايجاد مزيت رقابتي است که محققان به دنبال آن هستند که ماهيت آن را […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

ماندگاری سازمانی و عوامل موثر بر ماندگاری سازماني

وﻓﺎداري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﮕﻲ، اﺷﺘﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

تمايز مديريت و رهبري

مديريت و رهبري اغلب دو مفهوم مترادف تصور مي شوند حال آنکه برخي از صاحب نظران اين دو مفهوم را متمايز مي دانند. رهبري در اصل […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مقاومت در برابر تغییر سازمانی

در دهه ۱۹۴۰، روانشناس اجتماعي کرت لوين برای اولين بار ايده مديرت کردن و حذف کردن مقاومت در برابر تغييرات اعمال شده را که در سازمان […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

مدیریت تکنولوژی

امروزه اغلب مدیران، به اهمیت استراتژیک تکنولوژي در آفرینش ارزش و مزیت رقابتی در سازمان یا صنعتی که درآن مشغول هستند پی برده اند. این اهمیت، […]
دسامبر 28, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

اصول CRM | فوايد CRM | مراحل اجراي CRM

اصول CRM جذب و حفظ وفاداري مشتري از طريق ارتباط شخصي: تماس‌هاي مستمر با مشتري خصوصاً زماني كه اين تماس‌ها براي برآورده­سازي ترجيحات طراحي شوند، مي‌تواند […]
دسامبر 6, 2016
مطالب آموزشی مدیریت

رفتار خريد مصرف‌كننده | فرآیند ادارک مصرف کننده | نیات خرید

رفتار خريد مصرف‌كننده رفتار خريد مصرف‌كننده همواره به‌عنوان يك موضوع مهم بازاريابي مطرح بوده است. اساس رفتار مصرف‌كننده بر طبق ۵ مرحله زير است: شناسايي مشكل […]