ژانویه 4, 2015

تأثیر دانش و اطلاعات بر مدیریت راهبردی منابع انسانی

امروزه اطلاعات و دانش با زندگی بشر چنان در هم آمیخته شده است که عصر حاضر را عصر اطلاعات نامیده‌اند. در این شرایط نقش انسان در […]
ژانویه 4, 2015

مزایای الکترونیکی شدن مدیریت منابع انسانی در سازمان

در مطالعاتی که بر الکترونیکی شدن مدیریت منابع انسانی صورت گرفته است، تعدادی از آن‌ها افزایش بهره‌وری توسط e-HRM را نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها، افزایش […]
ژانویه 4, 2015

جنبه‌ها و ابعاد مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مدیریت منابع انسانی الکترونیک، برنامه‌ریزی جهت استفاده و به کارگیری تکنولوژی اطلاعات، برای استفاده کنندگان از شبکه می‌باشد و از فعالیت‌های گروهی یا فردی جهت شکل […]
ژانویه 4, 2015

بازاریابی حسی چیست؟

بازاریابی حسی فرآیند شناسایی و تامین نیازها و علایق مشتری به روشی سود اور است تا آنها را درگیر ارتباطات دو جانبه ای کند که شخصیت […]
ژانویه 4, 2015

مزایای بازاریابی حسی

بازاریابی حسی یک رویکرد شگفت آور برای حضور شخصیت یک برند در زندگی روزمره است.تعامل واقعی از طریق شخصیت برند است که الهام بخش خواهد بود. […]
ژانویه 4, 2015

بازاريابی در سطوح راهبردی سازمان

بازاريابي، در هر سه سطح راهبردي سازمان (سطح سازماني، سطح كسب و كار (SBU) و سطح عملياتي) كاربرد دارد. گرچه اين سطوح راهبردي از يكديگر جدا […]
ژانویه 4, 2015

سيستم‌های اطلاعات بازاريابی عملياتی

در تفكر مدرن بازاريابي، سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي صرفا منحصر به طرح عالي مديريت نبوده و براي آن در ساير سطوح نيز كاربردهايي ويژه تعريف شده است. […]
ژانویه 4, 2015

سيستم‌های اطلاعات بازاريابی مديريتی

سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي مديريتي (MKIS مديريتي) خود نيز به دو سيستم تصميم‌گيري و مديريت بازاريابي تقسيم شده كه مديران ارشد اجرايي، واحدهاي كسب و كار استراتژيك […]
ژانویه 4, 2015

اهداف سيستم‌های اطلاعات بازاريابی

سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي، ابزاري است كه به منظور حمايت از مديران در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به بازاريابي، طراحي شده است. توسعه سريع بازارها، نياز به تصميم‌گيري سريع […]