ژانویه 7, 2015

انگيزش و پاداش ها | تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو | تئوري نيازهاي اكتسابي مك كله لند

تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو، نيازهاي بشري را در پنج رده طبقه بندي مي نمايد: فيزولوژيكي، ايمني، اجتماعي (نيازهاي سطوح پائين)، حرمت و خودشكوفايي (نيازهاي سطح […]
ژانویه 7, 2015

رفتار سازمانی و اقتصاد جهانی

مديريت و الزام بين المللي در رأس علاقه منديهاي كنوني در اقتصاد جهاني است و سازمانها به « مديران جهاني» با نگرش جهاني به منظور دستيابي […]
ژانویه 7, 2015

جايزه ملی بالدريج

جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج يك جايزه سالانه براي شركت‌هاي امريكايي به منظور دستيابي به اهداف كيفي و تجارت مناسب است. اهداف اين جايزه، ارتقاي آگاهي […]
ژانویه 7, 2015

الگوهای مميزی كيفيت و مديريت كيفيت جامع | TQM | ISO

مديريت كيفيت فراگير با قرار دادن مشتري در مركز دايره و كوشش همه جانبه براي جلب رضايت وي، سعي در بهبود عملكرد سازماني دارد. نگاه مديريت […]
ژانویه 7, 2015

الگوی سنجش كارايی و اثربخشی

دو مفهوم اثربخشي و كارايي از چارچوب دانش مهندسي وارد ادبيات مديريت شده‌اند. كارايي و اثربخشي با توجه به رويكرد سيستمي، بهره‌وري را تشكيل مي‌دهند. در […]
ژانویه 7, 2015

الگوی فيشر

در اين الگو، شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به سه دسته شاخص‌هاي كيفي، نيمه كمي و شاخص‌هاي كمي تقسيم شده‌اند. شاخص‌هاي كيفي، استدلالي و براساس قضاوت‌هاي ذهني و […]
ژانویه 7, 2015

الگوي برنامه‌ريزي آرماني | مدل GP

برنامه‌ريزي آرماني تكنيكي است كه نگرش متفاوتي را در مورد حل انواعي از مسائل برنامه‌ريزي كه داراي اهداف چندگانه و متعارض هستند ارائه مي‌كند. برنامه‌ريزي آرماني […]
ژانویه 7, 2015

الگوي كارت امتياز متوازن | BSC

BSC يك الگو و يا به عبارتي يك چارچوب مفهومي براي تدوين مجموعه‌اي از شاخص‌هاي عملكرد در جهت اهداف استراتژيك است و در اولين گام آن […]
ژانویه 7, 2015

انواع ارزيابي | ارزيابي آينده نگر | ارزيابي گذشته نگر

ارزيابي به دو نوع كلي طبقه‌بندي مي‌شود: ـ ارزيابي آينده‌نگر ـ ارزيابي گذشته نگر ارزيابي آينده‌نگر: همان طور كه از نامش پيداست ـ نوعي ارزيابي است […]