ژانویه 11, 2015

مفهوم ادراك | عواملی كه بر ادراك اثر می گذارند؟

ادراك فرآيندي است كه بدان وسيله فرد احساس خود را تفسير مي‌نمايد تا بتواند به محيط خود معني بدهد. تحقيقاتي كه بر روي ادراك، پنداشت يا […]
ژانویه 11, 2015

شیوه ­های پرورش یک رهبر

پرورش دادن مانند پرورش یافتن، یک جریان مداوم است. پرورش دادن و آموزش دادن به هم شبیه هستند اما مفهوم پرورش دادن ارجح­تر است. به این […]
ژانویه 11, 2015

چگونه می­توان یک تیم مصمم تشکیل داد؟

به لحاظ آن­ که یک تیم خیلی بیشتر از یک فرد می­تواند اثربخش باشد، بنابراین سرمایه­گذاری روی تیم، افزایش بازده را تضمین می­کند. اکثر مردم از […]
ژانویه 11, 2015

مديريت بر مبنای هدف (آمريكایی ها | انگليسی ها | فرانسوی ها | آلمانی ها)

مديريت بر مبناي هدف (MBO) براي آمريكايي ها و انگليسي ها ابزاري مطلوب در مديريت بوده است. با وجود اين همان طور كه هافستد خاطر نشان […]
ژانویه 11, 2015

فرهنگ ايفاي نقش (آپولو) | فرهنگ وظيفه گرايي (آتنا) | فرهنگ اصالت فرد (ديونيسوس)

فرهنگ ايفاي نقش (آپولو): شيوه برخورد اين فرهنگ بر مبناي تعريف نقش يا كاري است كه بايد ايفا شود، نه براساس شخصيت ها آپولو خداي نظم […]
ژانویه 11, 2015

فرهنگ باشگاه زئوس

نماد يا نشانه زئوس تار عنكبوت است. سازماني كه اين فرهنگ را به كار مي برد احتمالا همانند ديگر سازمان ها از روش تقسيم كار و […]
ژانویه 11, 2015

تغيير و توسعه سازمانی | استراتژی های تغيير

زماني كه مديران به محيط اشاره مي كنند غالباً واژه آشفتگي را بكار مي برند. در ميان فراخواني به بهره وري بيشتر، كيفيت فراگير و امثال […]
ژانویه 11, 2015

مقایسه مفهوم تعارض و مذاكره در مدیریت

تعارض وضعيتي است كه در آن عدم توافق باعث ايجاد اصطكاك بين افراد يا گروهها مي شود و مي تواند ماهوي (براساس هدفهاي كار و فعاليت) […]
ژانویه 7, 2015

مفهوم گروه ها و تيمهای كاری

گروه عبارت است از مجموعه اي از افراد كه براي دستيابي به اهداف مشترك بصورت منظم با هم تعامل دارند. گروههاي رسمي بوسيله مسؤولان رسمي براي […]