دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تاریخ

فساد اداری | عوامل ایجاد فساد اداری

فساد اداری برای فساد اداری تعاريف زيادي ارائه شده است كه در بين تمامي تعاريف ارائه شده در بين صاحبنظران و انديشمندان مواردي از اين تعاريف […]
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تاریخ

یکپارچگی ایران در دوران ساسانیان

پنج قرن و نیم پس از سقوط دولت هخامنشی، پارسیان همة اقوام ایرانی را مجدداً در تحت قدرت خویش آورده، شاهنشاهی جدیدی را در شرق تأسیس […]
دسامبر 10, 2016
مطالب آموزشی تاریخ

سلسله ساسانیان

از تاریخ ایالت پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان اطلاع کمی در دست است سکه هایی که در پارس کشف شد نان چند تن از پادشاهان […]