موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی
موضوعات فارسی و انگلیسی پایان نامه مدیریت کارآفرینی
جولای 8, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه بازاریابی | بخش دوم
جولای 8, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

اثر عوامل مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بر عملکرد سازمانی بانک های نیجریه: قابلیت فناوری اطلاعات به عنوان عامل تعدیل کننده.

Effect of Business Process Reengineering Factors on Organizational Performance of Nigerian banks: Information Technology Capability as the Moderating Factor.

احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد.

The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences.

استراتژی های دانش برای نوآوری های محیطی: مطالعه ی موردی بر روی شرکت های تولیدی ایتالیایی.

Knowledge strategies for environmental innovations: the case of Italian manufacturing firms.

استراتژي سيستم‌هاي اطلاعاتي زنجيره تأمين: تأثيرات آن بر روي عملكرد زنجيره تأمين و عملكرد شركت.

Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance.

انتخاب و برآورد ریسک پروژه‌های ساخت و ساز با استفاده از متدولوژی‌های AHP فازی و TOPSIS فازی.

Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies.

آیا یکپارچه سازی اطلاعات در ریسک استراتژیک در کارت ارزیابی متعادل، ارزیابی ها و توصیه های استراتژی مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد؟

Does integrating strategic risk information in the balanced scorecard affect managers’ strategy evaluations and recommendations?

بررسی اثرات رهبری استراتژیک سیستم اطلاعاتی بر مزایای سازمانی حاصل از چشم انداز نقش های استراتژیک مدیر ارشد اطلاعاتی.

Investigating the effects of IS strategic leadership on organizational benefits from the perspective of CIO strategic roles.

هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد.

Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.