مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی صنایع
موضوعات رساله مهندسی صنایع در مقطع دکتری
جولای 5, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید برای پایان نامه مدیریت دولتی
جولای 6, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه بازاریابی بپردازیم:

عوامل اصلی تعیین هویت مشتری به وسیله ی برند.

Drivers of consumer–brand identification.

 بررسی استراتژی های ورود به بازار از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و تاثیرات سازمانی: شواهد تجربی از اقتصاد منطقه ای در داخل کشور.

Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context.

 تاثیر نوآور بودن مصرف کننده در پذیرش محصول واقعا جدید.

Consumer innovativeness influence on really new product adoption.

 بازاریابی در مواجهه با وب ۲٫ ۰، رسانه های اجتماعی و مصرف کنندگان خلاق : مفاهیمی برای استراتژی بازاریابی بین المللی.

Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: Implications for international marketing strategy.

 نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه (موبایل) توسط مصرف کننده.

Brand in the hand: A cross-market investigation of consumer acceptance of mobile marketing.

 کیفیت، رضایت و نیات رفتاری.

Quality, satisfaction and behavioral intentions.

 اثرات جهت گیری بازار، فرصت فن آوری و پذیرش تجارت الکترونیک بر عملکرد: تجزیه و تحلیل میانجی تعدیل شده.

 The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business adoption on performance: A moderated mediation analysis.

 ایجاد اعتبار مسئولیت اجتماعی شرکت با استفاده از تبلیغات تصویر شرکت های بزرگ.

Constructing a corporate social responsibility reputation using corporate image advertising.

 اثر مدیریت هزینه داخلی ، یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، و ظرفیت بر جذب روی مدیریت هزینه درون سازمانی در زنجیره تامین.

Effect of internal cost management, information systems integration, and absorptive capacity on inter-organizational cost management in supply chains.

 استفاده از طراحی محصول استراتژیکی برای ایجاد ارتباطات عمیق تر با مصرف کننده.

Using product design strategically to create deeper consumer connections.

 بازاریابی مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده با استفاده از مرغ در بخش مرکزی جاوا واقع در کشور اندونزی.

Halal Food Marketing: A Case Study on Consumer Behavior of Chicken-based Processed Food Consumption in Central Part of Java, Indonesia.

 ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه.

  Assessment of the Supply Chain Factors and Classification of Inventory Management in Suppliers’ Level of Fresh Vegetables.

 مدل واکنش مصرف کننده به موسیقی تبلیغات.

A model of consumer response to advertising music.

 اتحاد استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت دانش : مطالعه موردی.

Strategic Alliances and Knowledge Management Strategies: A Case Study.

 مقبولیت، انگیزه ها، و کاربرد رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار ارتباطی بازاریابی در میان کارکنان نهادهای حکومتی ملی ورزشی.

Acceptance, motivations, and usage of social media as a marketing communications tool amongst employees of sport national governing bodies.

 بررسی عوامل موثر برعشق به نشان تجاری.

An Investigation on the Evaluation of the Factors Affecting Brand Love.

 تاثیرات تبلیغات بر پاسخ های هیجانی مشتریان، ارزش های کسب شده و مقاصد رفتاری در صنعت رستورانهای زنجیره ای : نقش میانی انگیختگی ناشی از تبلیغات.

 The impact of advertising on patrons’ emotional responses, perceived value, and behavioral intentions in the chain restaurant industry: The moderating role of advertising-induced arousal.

 بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) بر روی وفاداری مشتریان.

Analyzing the Effects of e-CRM on customers Loyalty: A case study of Parsmodir Khazar Enterprise.

 ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برابعاد عملکرد سازکانی :مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی.

Assessing the influence of customer relationship management (CRM) dimensions on organization performance: An empirical study in the hotel industry.

 شکاف مهارت های بازاریابی دیجیتالی: توسعه مدل بازاریاب دیجیتال برای صنایع ارتباطات.

  The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries.

 عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی.

Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Luxury Brands among Indonesian Consumers.

 بررسی تأثیر عدم قطعیت در عناصر استراتژی بازاریابی در کسب و کار پدید آمده از بازار صادرات.

Examining the influence of uncertainty on marketing mix strategy elements in emerging business to business export-markets.

 بهبود موفقیت بازاریابی : نقش تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی.

Improving marketing success: The role of tacit knowledge exchange between sales

 بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید؛ موضوع مطالعه: سوپر مارکت.

Investigation of the effects of discount announcements on.

 هماهنگی عملیات، بازاریابی، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد.

Aligning operations, marketing, and competitive strategies to enhance performance: An empirical test in the retail banking industry.

 نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت.

The role of brand logos in firm performance.

شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری.

Ethical reputation and value received: customer perceptions.

 فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین.

Beyond technology acceptance: Brand relationships and online brand experience.

 تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا.

Brand-related and situational influences on demand elasticity.

 بررسی تاثیر عوامل توصیه گر دررفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین.

Assessing the impact of recommender agents on on-line consumer unplanned purchase behavior.

 بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی.

Brand orientation and market orientation – From alternatives to synergy.

 آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده – برند اهمیت دارند؟

Do relational norms matter in consumer-brand relationships?

 تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی : تجزیه و تحلیل اندازه شرکت.

The influence of organizational factors on e-business use: analysis of firm size.

 ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزیابی موضوعی و عینی.

Value of private label brands to U.S consumers: An objective and subjective assessment.

 اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری.

The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction-loyalty relationship.

 اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده ، دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری.

The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction-loyalty relationship.

 یک مدل برای بازایابی سبز بانکی.

A model of green bank marketing.

 بررسی اتحاد برندهای بین المللی: ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده.

Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism.

 مدل چند مرحله ای از نفوذ لغات زبانی از طریق بازاریابی ویروسی.

A multi-stage model of word-of-mouth influence through viral marketing.

 بازاریابی وابسته یا رابطه ای : تاثیر مشارکت مصرف کننده بر روی سودآوری های مشاهده شده در خدمات.

Relationship marketing: the influence of consumer involvement on perceived service benefits.

 نقش برنامه های وفاداری در وفاداری رفتاری و عاطفی.

The role of loyalty programs in behavioral and affective loyalty.

 اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری.

Direct and indirect effects of self-image congruence on brand loyalty.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: موضوعات پایان نامه مدیریت-موضوع پایان نامه مدیریت- موضوع جدید پایان نامه مدیریت-موضوعات جدید پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه مدیریت-بانک موضوعات پایان نامه مدیریت-بانک موضوع پایان نامه بازاریابی-بانک موضوعات پایان نامه بازاریابی- موضوع پایان نامه بازاریابی-موضوع جدید پایان نامه بازاریابی-موضوعات پایان نامه بازاریابی- موضوعات جدید پایان نامه بازاریابی.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.