موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه مدیریت استراتژی | بخش دوم
جولای 8, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
جولای 18, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

اثرات مجموعه نام های تجاری رسانه محور بر اشتراکات نام های تجاری، اقدامات شکل گیری ارزش، اعتماد و وفاداری به نام تجاری.

The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty.

احیای ادغام عمودی: انتخاب استراتژیک و تأثیرات عملکرد.

The Revival of Vertical Integration: Strategic Choice and Performance Influences.

بازاریابی آنلاین برق سبز در آلمان: تحلیل محتوای وب‌سایت‌های عرضه‌کنندگان.

Online marketing of green electricity in Germany—A content analysis of providers’ websites.

بازاریابی مقصد و منطق خدمات برتر: عملیات مبتنی بر منابع از دارایی های بازاریابی استراتژیک.

Destination marketing and the service-dominant logic: A resource-based operationalization of strategic marketing assets.

برندینگ شرکت و رهبری تحولی در دوران آشفتگی.

Corporate branding and transformational leadership in turbulent times.

پشتیبانی از تصمیم بازاریابی، با استفاده از هوش مصنوعی و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی.

Marketing decision support using Artificial Intelligence and Knowledge Modeling: application to tourist destination managemen.

تاثیر ابزارهای هوش تجاری بر عملکرد: تناقض در رضایت مشتری؟

The Impact of Business Intelligence Tools on Performance: A User Satisfaction Paradox?

تاثیرات بازاریابی سبز در ایجاد وجهه شرکت در کسب وکارهای خرده فروشی.

Green marketing’ functions in building corporate image in the retail setting.

تاثیرات علاقه به نام تجاری،شخصیت وتصویرنام تجاری برآوازه نام تجاری: موردنام های تجاری مرسوم ازمیان مصرف کنندگان جوان.

Effects of brand love, personality and image on word of mouth : The case of fashion brands among young consumers.

تاثیرات نوستالژی نیابتی بر انگیخته شده از تبلیغات در میراث برند.

Effects of advertising-evoked vicarious nostalgia on brand heritage.

تحقق وفاداری مشتریان! نقش نگرش مشتری و رفتار او.

Attaining Customer Loyalty! The Role of Consumer Attitude and Consumer Behavior.

عوامل مؤثر بر پذيرش و اجراي بازاريابي الكترونيكي در شركت‌هاي گردشگري: يك تحقيق تجربي در خصوص سازمان‌هاي گردشگري كوچك مصري.

Factors affecting E-Marketing adoption and implementation in tourism firms: An empirical investigation of Egyptian small tourism organisations.

مدیریت ارتباط مشتری در صنعت بیمه.

Customer relationship management in the insurance industry.

مصرف تجملاتی کیف دستی زنانه توسط مشتریان منزلتی.

Millennial consumers’ status consumption of handbags.

نقش مشارکت مدگرا و خلق و خوی فردی بر خرید احساسی در تبریز.

THE ROLE OF FASHION ORIENTATED INVOLVEMENT AND INDIVIDUAL MOOD ON IMPULSE BUYING IN TABRIZ.

هموار کردن مسیر برای موفقیت :CRM نقش واسطه ای مدیریت دانش و تعهد سازمانی.

Paving the way for CRM success: The mediating role of knowledge management and organizational commitment.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.