موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه بازاریابی | بخش دوم
جولای 8, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه مدیریت مالی
جولای 19, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بپردازیم:

استفاده از فناوری اطلاعات برای جبران خدمت منابع انسانی و اثر آن بر برون سپاری و تمرکزگرایی سازمانی.

the use of information technology in the provision of HR compensation services and its effect on outsourcing and centralization.

آنالیز مفاهیم فناوری IT در مورد خطرات شغلی: ساختار محاسبات ابری.

IT technology implications analysis on the occupational risk: cloud computing architecture.

ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند.

The Relationship Between Personality Type and the Servant Leadership Characteristic of Empowerment.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی: با نقش تعدیل کننده شرایط معناداری روانی و امنیت.

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety.

بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش در تیم های کاری سازمانی.

EVALUATION OF ORGANIZATIONAL FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE SHARING IN WORK TEAMS.

برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی.

A Roadmap to Green Supply Chain System through Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation.

بهره وری نیروی کار و امکان توسعه آن با استفاده از روشهای مدیریت دانش.

Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects.

تاثیر ارتباطات سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی: یافته های یک پژوهش.

The Impact of Organizational Communication on Organizational Citizenship Behavior: Research Findings.

تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی.

Effect of diversity on human resource management and organizational performance.

تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری: یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه.

The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks.

ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی.

Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth.

تفاوت‌هاي فردي در رابطه مابين رضايت نسبت به پاداش‌هاي شغلي و رضايت‌شغلي.

Individual differences in the relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction.

جنسیت مبنای تفاوت محسوب می شود: تاثیر نقش جنسیت بر رابطه میان سبک های رهبری و عملکردهای زیردستان.

Gender makes the difference: The moderating role of leader gender on the relationship between leadership styles and subordinate performance.

درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه (ERP).

Understanding the link between organizational learning capability and ERP system usage: An empirical examination.

رابطه پرسه زنی اینترنتی کارکنان و تعهد سازمانی در سازمان حفاظت از محیط زیست.

THE RELATION BETWEEN STAFF CYBERLOAFING AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.

رابطه ی بین خصوصیات سازمانی و پیاده سازی مدیریت دانش امنیت اطلاعات.

Relationship between Organizational Characteristics and Information Security Knowledge Management Implementation.

سرمایه انسانی مبتنی بر کارمندان اصلی و بهره وری در شرکت های کوچک: بررسی تجربی.

Core employee based human capital and revenue productivity in small firms: An empirical investigation.

سیستم های اطلاعاتی استراتژیک و بازسازی فضای ارزشی: موردکاوی شرکت یوکس.

Strategic information systems and the reconfiguration of value space: a case study of Yoox.

سیستم های مدیریتی و شیوه های مناسب مرتبط با مدیریت پایدار زنجیره تامین.

Management Systems and Good Practices Related to the Sustainable Supply Chain Management.

عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی.

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction.

کفایت بودجه و تعهد سازمانی: نقش آنها در رابطه بین مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی.

BUDGET ADEQUACY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THEIR ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET PARTICIPATION AND MANAGERIAL PERFORMANCE.

مدل HEXACO ويژگي‌هاي شخصيتي و ملاحظات مربوط به عملكرد كارآفريني.

HEXACO Model of Personality Traits and Considerations with Respect to Entrepreneurial Performance.

مشخصه های کارت ارزیابی متوازن: مزیت های کلیدی تعیین کننده و مشاهده شده.

BALANCED SCORECARD ATTRIBUTES: KEY DETERMINANT AND PERCEIVED BENEFITS.

مطالعه تبیینی تجزیه و تحلیل رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش.

Explanatory study towards analysis the relationship between Total Quality Management and Knowledge Management.

نقش واسط عدالت سازماني بر روابط بين رويه هاي ارزيابي عملكرد اداري و تعهد سازماني.

The mediating role of organizational justice on the relationship between administrative performance appraisal practices and organizational commitment.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.