موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
جولای 18, 2015
موضوعات پایان نامه زبان و ادبیات انگلیسی
موضوعات پایان نامه آموزش زبان انگلیسی
جولای 21, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت مالی بپردازیم:

مدل مديريت ريسك دوگانه مطالعه موردي در صنعت نساجي.

A hybrid risk management model: a case study of the textile industry.

ارتباط بازاریابی و عملکرد محصول : محصولات جدید مالی خرده فروش نوآورانه در مقابل غیر نوآورانه.

Marketing communications and product performance: innovative vs non-innovative new retail financial products.

بانکداری در تقاطع :چگونه با پیچیدگی و قابلیت عرضه بازار مقابله کنیم.

Banking at the crossroads: How to deal with marketability and complexity.

سود دهی و ریسک اجزای مدیریت مالی.

Profitability and Risk – Components of the Financial Management.

اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک.

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market: A multi resolution analysis.

بررسی روش های استفاده از بودجه بندی سرمایه توسط شرکت های استخراج معدن ثبت شده در آفریقای جنوبی.

A survey of capital budgeting techniques used by listed mining companies in South Africa.

مطالعه تجربی ارتباط بین سرمایه گذاری در فن آوری خود سرویس و عملکرد مالی شرکت.

An empirical study of the relationship between a self-service technology investment and firm financial performance.

حفظ مشتریان در بانکهای مالی خرد: آنالیزی از محرکان و بازدارندگان.

Customers’ Retention in Micro Finance Banks: An Analysis of Drivers and Inhibitors.

مدیریت ریسک مالی در بخش انرژی تجدیدپذیر: تحلیل تطبیقی مابین اتحادیۀ اروپا و ترکیه.

Financial risk management in renewable energy sector: Comparative analysis between the European Union and Turkey.

مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد.

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management.

مدل آماری حباب بورس با کاربرد آن در بازار سهام کشورهای ایالات متحده آمریکا ژاپن و چین.

A statistical model of speculative bubbles, with applications to the stock markets of the United States, Japan, and China.

پیشرفت در حسابداری ترکیب پیشرفت ها در حسابداری بین المللی کسب اضافه پرداخت و حسن نیت زیان ناشی از اختلال شواهد از آمریکا.

Overpaid acquisitions and goodwill impairment losses – Evidence from the US.

آیا حسابرسی زیست محیطی حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد شواهد برگرفته از کارخانجات تولیدی در میشیگان.

Do environmental audits improve long-term compliance? Evidence from manufacturing facilities in Michigan.

مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه: سند جديد.

Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence.

تاثیر اثرات خارجی رتبه بندی بر روی بازار سهام.

Rating spillover effects on the stock markets.

نظارت کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری بانک.

Audit committees’ oversight of bank risk-taking.

تاثیرات فرهنگ سازمانی، خصوصیات شرکت و محیط خارجی شرکت ها بر عملیات حسابداری مدیریت: یک تحقیق تجربی در شرکت های صنعتی در ترکیه.

The Impacts of Organizational Culture, Firm’s Characteristics and External Environment of Firms on Management Accounting Practices: An Empirical Research on Industrial Firms in Turkey.

تأثیرحاکمیت شرکتی بر ساختارسرمایه فکری و عملکرد مالی.

Impact of Corporate Governance on Intellectual Capital Efficiency and Financial Performance.

کسب و کار های کوجک در روابط بانکی و سود آوری تعدیل شده همراه ریسک در بانکها.

Bank–SMEs relationships and banks’ risk-adjusted profitability.

تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام: مطالعه ی موردی بر روی ترکیه.

Effects of volatility shocks on the dynamic linkages between exchange rate, interest rate and the stock market.

تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس.

impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan.

چگونه بیمه سپرده بر خطرات احتمالی بانک تاثیر می گذارد؟ شواهد برگرفته از بحران های اخیر.

How does deposit insurance affect bank risk? Evidence from the recent crisis.

تحلیل تأثیر اهرم در مورد مقیاس های مختلف عملکرد شرکت، تکنیک کاربردی برآورد داده های گروهی پویای آرلانو و باند.

Analysis of the Impact of Leverage on Various Measures of Corporate Performance, using Arellano and Bond Dynamic Panel Data Estimation Technique.

تاثیر مدیریت ریسک کسب و کار بر هزینه نهایی کاهش ریسک: شواهد حاصل از صنعت بیمه.

The impact of enterprise risk management on the marginal cost of reducing risk: Evidence from the insurance industry.

کیفیت شرکت یا تمایلات بازار: کدام برای سرمایه گذاران IPO مهم تر است؟

Firm quality or market sentiment: What matters more for IPO investors?

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و  مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.