موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات پایان نامه مدیریت ساخت و ساز | نگهداری و تعمیرات ساختمانی
جولای 7, 2015
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات انگلیسی و فارسی پایان نامه مدیریت استراتژی | بخش دوم
جولای 8, 2015
موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

موضوعات پایان نامه مدیریت کارآفرینی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت کارآفرینی بپردازیم:

مفهوم «فرصت» در تحقيقات كارآفريني: دستاوردهاي گذشته و چالش‌هاي آينده.

The Concept of “Opportunity” in Entrepreneurship Research: Past Accomplishments and Future Challenges.

برداشت کارآفرینان از نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی.

The Perceptions of Entrepreneurs on the Strategic Role of Human Resource Management.

ارزيابي مشخصات شخصيتي كارآفرينان راه‌‌اندازي بنگاه‌هاي دانش‌بنيان در پارك‌هاي علم و فناوري.

Assessment the Personality Characteristics of Entrepreneurs Starting up Knowledge Based Firms in Science and Technology Parks.

فرایند کارآفرینی و استراتژی: یک عملکرد بر مبنای تحقیقاتی در استانبول.

Corporate Entrepreneurship and Strategy Process: A Performance Based Research on Istanbul Market.

 ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی بازنشستگی در خدمات مدنی و توسعه کار آفرینی در نیجریه.

 Building a Link between Retirement Planning in the Civil Service and Entrepreneurship Development in Nigeria.

 کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی شرکت.

Social Entrepreneurship and Corporate Social Responsibilities.

 عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار.

The critical success factors of business process management.

 تاثیرگذاری کارآفرینی اقتصادی دانشگاه های اروپا یک ارزیابی عملی ازسابقه ها ورابطه جایگزینی.

Entrepreneurial effectiveness of European universities: An empirical assessment of antecedents and trade-offs.

بررسی مفاهیم کسب و کار و فرهنگ در رفتار مشتریان شرکت های بین المللی.

 Investigating the implications of business and culture on the behaviour of customers of international firms.

 مدیریت عملیات و کارافرینی سازمانی تاثیر اعتدالی کنترل عملیات بر سابقه‌ی فعالیت کار‌آفرینی سازمانی در رابطه با عملکرد نو‌آورانه.

 Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents.

 تاثیر تحصیل کارافرینی بر مهارتهای کارافرینی و انگیزه.

The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation.

 جنبه های شخصیتی کارآفرینی: نگاهی به ۵ فراتحلیل.

Personality aspects of entrepreneurship: A look at five meta-analyses.

 شناخت/هویت اجتماعی و تحول آن به کارگشایی (كارافريني) : نقش با همتای کاری.

Social identity and the transition to entrepreneurship: The role of group identification with workplace peers.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.