موضوعات پایان نامه رشته مدیریت
موضوعات جدید پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی
دسامبر 1, 2021
موضوعات جدید رشته مدیریت منابع انسانی
دسامبر 1, 2021

موضوعات رشته مدیریت دولتی

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در رشته مدیریت دولتی بپردازیم:

 • نقش فناوری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان در طول همه گیری کرونا.
 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و رهبری موقعیتی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی.
 • تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر قابلیت های زنجیره تأمین و چابکی سازمانی.
 • بررسی تأثیر تکنو استرس بر  بهره وری فردی کارمند با نقش تعدیل کننده شخصیت فعال.
 • تأثیر تعارض نقش بر فرسودگی شغلی از طریق تأثیر منفی با نقش تعدیل کننده ذهن آگاهی.
 • بررسی تأثیر تکنواسترس بر عملکرد کارکنان از طریق فرسودگی شغلی با نقش تعدیل کننده تکنو- خودکارآمدی فناوری و مدیریت زمان.
 • بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و رضایت شغلی.
 • بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی سازمان های یادگیرنده و اشتراک گذاری دانش.
 • بررسی تأثیر ظرفیت جذب بر عملکرد شرکت با نقش واسطه ای بهره وری نیروی کار.
 • بررسی تأثیر هوش تجاری بر مزیت رقابتی از طریق اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت‌های صادراتی.
 • بررسی تأثیر تعدیل کننده قدرت هویت سازمانی بین بداهه پردازی استراتژیک و حافظه سازمانی و تأثیرات آن بر مزیت رقابتی.
 • تأثیر تعدیل کننده جهت‌گیری طولانی مدت بر پذیرش خدمات هوشمند در کشورهای دارای جامعه عمل‌گرا.
 • بررسی تأثیرات رهبری تحول‌گرا و رفتار شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و تعهد عاطفی.
 • بررسی تأثیر یادگیری سازمانی موثر برای بهبود نوآوری و عملکرد شرکت در شرایط تلاطم بازار.
 • نقش حمایت رهبری و اشتراک گذاری همتا بر عملکرد مالی و عملکرد نوآوری با نقش میانجی موفقیت در مدیریت دانش.
 • بررسی تأثیر رهبری دانش مدار، مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی در آموزش عالی.
 • بررسی روابط بین رهبری دانش‌گرا، ظرفیت مدیریت دانش، عملکرد نوآوری و عملکرد سازمانی.
 • بررسی تأثیر سبک‌های رهبری، تغییرات سازمانی بر  محیط کار  با نقش میانجی عملکرد کارکنان.
 • رابطه بین رهبری تحول‌گرا‌، اعتماد به رهبری و رفتار قهرمانی کارکنان در دوران تغییر سازمانی.
 • بررسی تأثیر رضایت دانشجویان از سیستم عامل‌های یادگیری الکترونیکی.
 • بررسی تأثیر قابلیت‌های دیجیتالی، فرهنگ سازمانی دیجیتال بر نوآوری دیجیتالی با نقش میانجی آمادگی سازمانی.
 • تأثیرات تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین بر قابلیت استحکام با نقش میانجی نوآوری زنجیره تامین و تعدیل کننده سابقه شرکت.
 • تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی.
 • تأثیرات همه گیری COVID-19 بر استرس کار، رفاه، سلامت روان، رفتار شهروندی سازمانی و شناسایی مشتری کارفرما.
 • بررسی تأثیر عدالت سازمانی درک شده کارکنان بر تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی.
 • تأثیرات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی موثر از طریق عدالت سازمانی و عزت نفس مبتنی بر سازمان.
 • ارتباطات مدیریت تغییر و نقش معنی داری، اصالت برند رهبری در مشارکت کارکنان در کار.
 • تأثیر الگوهای کهن فرهنگ سازمانی بر عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع: نقش تعامل کارکنان و ارزش‌های فردی.
 • تأثیرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر تعهد سازمانی عاطفی از طریق عدالت سازمانی و عزت نفس مبتنی بر سازمان.
 • بررسی تأثیر ابعاد انصاف در خدمات و ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت و عدم رضایت دانشجویان و قصد ادامه تحصیل.
 • رابطه بین فضیلت سازمانی و نقش درک شده از اخلاق و درک مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی اثربخشی سازمانی.
 • تأثیر غنی سازی شغلی و توانمندسازی بر تعهد سازمانی با نقش واسطه ای انگیزه کار و رضایت شغلی.
 • فرسودگی شغلی و قصد گردش مالی در بین کارکنان با اثر واسطه‌ای رضایت.
 • ارتباط بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با نقش اثرات واسطه‌ای فرسودگی شغلی و رضایت شغلی.
 • بررسی تأثیر حمایت سرپرستان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مشارکت و درگیری شغلی.
 • اثر واسطه بی اعتمادی بین فردی در رابطه بین سیاست سازمانی ادراک شده و طرد محل کار در موسسات آموزش عالی.
 • بررسی تأثیر احساس به اعتماد رهبر بر رفتارهای رهبری لایز-فایر و رهبر خیرخواهانه با نقش میانجی اعتبار اخلاقی و احساس تعهد و نقش تعدیل کننده هویت اخلاقی.
 • بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرسودگی شغلی و مزیت رقابتی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی و خلاقیت.
 • تأثیر قلدری در محیط کار بر فرسودگی شغلی کارمندان و نقش واسطه‌ای سرسختی و نقش تعدیل کننده هوش هیجانی.
 • بررسی تأثیر اعتماد سازمانی حمایت سازمانی درک شده بر انحراف از محیط کار.
 • تأثیر حمایت سازمانی درک شده و شخصیت فعال در تعهد موثر با نقش واسطه‌ای انگیزه اجتماعی.
 • بررسی تأثیر محیط کاری مسموم  بر تعهد شغلی کارکنان با نقش میانجی حمایت سازمانی و رفاه ذهنی کارکنان.
 • تبیین عوامل مرتبط با مدیریت سقف شیشه‌ای برای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن در سازمان‌های اجرایی.
 • تجزیه و تحلیل کیفی حساب‌های مربوط به دوره میانی شغلی در مورد تغییرات مسیر شغلی.
 • نقش قابلیت تجزیه و تحلیل کسب و کار بر چابکی و عملکرد سازمانی  در زمان بیماری همه گیری COVID-19.
 • بررسی تأثیر هوش هیجانی بر قصد گردش مالی و نقش تعدیل كننده حمایت سازمانی ادراك شده.
 • بررسی تأثیر سبک‌های رهبری و فرهنگ سازمانی بر عملکرد پایدار سازمان با نقش میانجی مدیریت دانش.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.