عملكرد صادراتي
سپتامبر 3, 2014
معیارهای عملکرد صادراتی
سپتامبر 3, 2014

زماني كه رفتار شركت ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد استراتژي هاي بازرگاني يا رقابتي سطح مناسبي براي تجزيه و تحليل هستند. پورتر (۱۹۸۰) بحث مي كند كه رفتارهاي استراتژيك رقابتي متفاوتي وجود دارد اما تاكيد مي كند كه اين رفتارها را مي توان در سه نوع از استراتژي هاي كلي طبقه بندي كرد:

  1. استراتژي تمايز
  2. استراتژي هزينه پايين
  3. استراتژي تمركز

استراتژي هاي تمايز ملزم مي كند كه شركت ها در يك يا بيشتر ابعاد بازرگاني خود تك باشند. براي مثال هنگامي كه استراتژي تمايز را دنبال مي كنيم تاكيد بيشتر بر توسعه محصولات جديد، تبليغات، تصوير ذهني نشان تجاري يا نوآوري هاي بازاريابي داده مي شود. استراتژي هاي هزينه پايين ملزم مي كند كه شركت ها هزينه ها را پايين نگه دارند كه مي توانند با بهبود كارايي عملياتي يا بهبود كيفيت محصول به اين مهم دست يابند. استراتژي تمركز شامل استفاده از استراتژي هاي تمايز يا هزینه پايين در حيطه كوچكي از بازار مي شود.

بحث اصلي، رويكرد يكسان سازي در مقابل مطابقت دهي در بازاريابي بين المللي است. اين بحث ريشه در فرق گذاري بين شركت هاي جهاني و چند مليتي دارد؛ اولي با فروش هاي يكسان در همه جا و ديگري با تطابق دهي محصولاتش در بازارهاي مورد خدمتش عمل مي كند. از نظر عملكرد سازماني پورتر (۱۹۸۰) بيان مي كند كه استراتژي هزينه پايين (كه شبيه به يكسان سازي است) يا استراتژي تمايز (كه شبيه به تطابق است) ممكن است پيگيري شوند. اما سهم به دست آمده با استراتژي تمايز در مقابل استراتژي هزينه پايين كمتر است ولي توانايي ذاتي در هر دو استراتژي براي رسيدن به سطوح سود يكسان وجود دارد. دنبال كردن استراتژي هاي تمايز منجر به شدت صادراتي و فروش هاي صادراتي پايين خواهد شد.

زماني كه رفتار شركت ها مورد ارزيابي قرار مي گيرد، استراتژي هاي بازرگاني يا رقابتي سطح مناسبي براي تجزيه و تحليل هستند. رفتارهاي استراتژيك رقابتي به طور كلي شامل: استراتژي تمايز، استراتژي هزينه پايين، استراتژي تمركز می باشد.

TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.