کارگاه آموزشی نرم افزارهای تخصصی ليزرل (Lisrel)، اسمارت پي ال اس (Smart PLS)،AHP ،ANP، دیمتل (DEMATEL) و منطق فازی

دوره ۱: آموزش کاربردی مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Lisrel و Smart PLS

 • آشنایی کامل با مدلسازی معادلات ساختاری
 • آموزش گام به گام نحوه اجرای مدل بر اساس مدلهای مفهومی مقالات معتبر
 • بررسی تحلیل عاملی تاییدی (CFA)
 • بررسی پایایی و روایی
 • ارزیابی نتایج اجرای مدل
 • اجرا و تحلیل مدلها با متغیرهای میانجی و تعدیل گر
 • و غیره

دوره ۲: آموزش کاربردی مجموعه تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره MCDM

 • AHP در نرم افزار expert choice
 • ANP در نرم افزار super decision
 • دیمتل و دیمتل فازی در محیط excel
 • تاپسیس و تاپسیس فازی در محیط excel
 • ویکور و ویکور فازی در محیط excel
 • الکتره و اکتره فازی در محیط excel
 • و غیره