موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی | Sports Management
موضوعات جدید پایان نامه و تحقیق مدیریت ورزشی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴
آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago)
آموزش استفاده از سبک مستند سازی شیکاگو (Chicago) | رفرنس نویسی | ارجاع دهی
اسفند ۲۷, ۱۳۹۴
موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

موضوعات پایان نامه رشته مدیریت

در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت دولتی، گرایش مالی بپردازیم:

  • بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج)
  • Investigating the relationship between implementation of management information systems with organizational entrepreneurship (Case study: Medical Sciences University of Yasuj)
  • رابطه میان سیستمهای مدیریت اطلاعات و کارایی شرکت.
  • Relationship between management information systemsand corporate performanceJosé.
  • راهبرد هایی برای مدیریت و پذیرش فرایند های جذب اثر برای سیستم های مدیریت اطلاعات پژوهشی (MIS)
  • Strategies for the management and adoption of impact capture processes within research information management systems.
  • تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی.
  • Impact of quality management practices on the knowledge creation process.
  • عوامل موثر بر باور های مدیران اداره ها در استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت با ارائه توسعه گرا.
  • Effective Factors on Administration Managers Beliefs for Using Management Information Systems by Presenting a Development-Oriented Pattern.
  • غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان.
  • Overcoming work-related stress and promoting employee creativity in hotel industry: The role of task feedback from supervisor.
  • سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا.
  • Transformational leadership style, market competition and departmental performance: Evidence from luxury hotels in Australia.
  • تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان.
  • The influence of ERP system implementation on the operational performance of an organization.
  • تأثیرات سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی در زمینه تعهد و عملکرد کارکنان خدمات.
  • Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance.
  • رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری.
  • CMoslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing.
  • تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی.
  • The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance.
  • اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها.
  • THE IMPORTANCE OF CONCEPTS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT AND LEARNING ORGANIZATION IN MANAGING THE KNOWLEDGE – FLOW IN ORGANIZATIONS.
  • نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی.
  • The enabling role of decision support systems in organizational learning.
  • فرهنگ سازمانی مرتبط، ساختار، استراتژی و تأثیرات سازمانی : حفظ نقش مدیریت دانش.
  • Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management.
  • رفتار شهروندی سازمانی و تنبلی اجتماعی: نقش شخصیت، انگیزش و عوامل محتوایی.
  • Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors.
  • اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و عملکرد.
  • The moderating effects of organizational culture on the relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between organizational commitment and job satisfaction and performance.
  • رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی در شهر ناکورو (کنیا)
  • Relationship between human characteristics and adoption of project management information system in non-governmental organizations’ projects in Nakuru Town (Kenya)
  • روش رهبری تسهیم گرایانه (به اشتراک گذار) در برنامه ریزی منابع سازمانی و اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی.
  • Shared leadership in enterprise resource planning and human resource management system implementation.
  • تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد.
  • Effects of cognitive and social factors on system utilization and performance outcomes.
  • کمک مدیریت منابع انسانی الکترونیک به اثربخشی مدیریت منابع انسانی.
  • The contribution of e-HRM to HRM effectiveness Results from a quantitative study in a Dutch Ministry.
  • توانمندسازی سازمانی و روانی (روان¬شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد.
  • Organisational and psychological empowerment in the HRM-performance linkage.
  • اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب.
  • Measuring HRM and organisational performance: concepts, issues, and framework.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

 

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*