موضوعات پایان نامه مهندسی معماری
موضوعات بروز پایان نامه معماری
اسفند ۱۸, ۱۳۹۴
موضوعات جدید پایان نامه در حیطه بازاریابی
اسفند ۲۲, ۱۳۹۴
موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته اقتصاد

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه اقتصاد بپردازیم:

 • اثر عوامل (فاکتورهای) نهادی-بین المللی بر کیفیت درآمدهای بانکی.
 • Effects of international institutional factors on earnings quality of banks.
 • بازدهی نسبت به مقیاس در بانک های بزرگ: یک رویکرد مرزی-تصادفی از ضریب تصادفی.
 • Returns to scale at large banks in the US: A random coefficient stochastic frontier approach.
 • توسعه نهادی و ثبات بانکی: شواهدی از کشورهای نوظهور.
 • Institutional development and bank stability: Evidence from transition countries.
 • بحران نقدینگی، رابطه وام و امور مالی شرکت.
 • Liquidity crisis, relationship lending and corporate finance.
 • آیا نسبت اهرم، نیازمند افزایش ثبات بانکی است؟
 • Does leverage ratio requirement increase bank stability?
 • آیا نوسانات تورم در ثبات سیستم بانکی نقش دارد؟
 • Not entitled to full text Inflation targeting: Is IT to blame for banking system instability?
 • وابستگی بازار مالی آسیا: یک تحلیل از بخش صنعت.
 • Asian financial market dependence: An industry analysis.
 • ترکیب کسب و کار با سیاست: مشارکت سیاسی توسط کارآفرینان.
 • Mixing business with politics: Political participation by entrepreneurs.
 • بررسی محیط اطلاعاتی و رفتار سرمایه گذاران.
 • Information environment and investor behavior.
 • اهرم مالی و کیفیت صادرات: شواهدی از کشور ایران.
 • Financial leverage and export quality: Evidence from Iran.
 • مطالعه عملکرد سهام بانکی با توجه به بحران هیجانات (احساسات)
 • Explaining bank stock performance with crisis sentiment.
 • قیمت نفت، بازدهی سهام و وابستگی بین مقادیر آن ها.
 • Oil prices, stock return, and the dependence between their quantiles.
 • عدم کارآیی (ناکارآمدی) قیمت پیشنهادی در بازارهای اختیار معامله (بازار بورس اوراق بهادار تهران)
 • Quote inefficiency in options markets.
 • عوامل موثر در به اشتراک گذاری ریسک از طریق وجوه پرداختی (وجوه ارسالی)
 • Determinants of risk sharing through remittances.
 • رابطه بین اندازه و ارزش ریسک در بنگاه های مالی.
 • Relationship between Size and value risk in financial firms.
 • ارزیابی بازار بازخرید سهام در ایران.
 • The market valuation of share repurchases in Iran.
 • آیا دارایی دوگانه بانکی، وام دهی بانک ها و تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ شواهدی از کشور ایران.
 • Does banks’ dual holding affect bank lending and firms’ investment decisions? Evidence from China.
 • اثر غیرخطی رشد جمعیت و اثر خطی ساختار سنی بر روی درآمد سرانه: مدل ساختاری پانل پویای مرزی.
 • The non-linear effect of population growth and linear effect of age structure on per capita income: A threshold dynamic panel structural model.
 • اثر محدودیت دسترسی به سطح آموزش بالا بر کاهش بیش از حد آموزش.
 • The effectiveness of access restriction to higher education in decreasing over-education.
 • روحیه مالیاتی، انطباق مالیاتی و سیاست مالیاتی بهینه.
 • Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy.
 • اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای غیر انرژی در ایران.
 • The impacts of rising energy prices on non-energy sectors in Iran.
 • کاهش ارزش پول داخلی رقابتی و تراز تجاری در کشورهای کمتر توسعه یافته: مطالعه تجربی از کشورهای آسیایی.
 • Competitive devaluations and the trade balance in less developed countries: An empirical study of Latin Asian countries.
 • بدهی بخش عمومی و رشد اقتصادی در ایران.
 • Public debt and economic growth in Iran.
 • تحلیلی از سری های زمانی تابع تقاضای مسافران راه آهن در شهر تهران.
 • A time series analysis of passenger rail demand in Tehran city.
 • آیا شرکت های کوچک و متوسط تولیدی (SME) صادراتی، عملکرد بهتری از شرکت های تولیدی غیر صادراتی دارند؟
 • Are exporting manufacturing SMEs more efficient than non-exporting ones?
 • افزایش قدرت پیش بینی مدلهای نرخ ارز با معرفی یک مدل غیرخطی: آیا موثر است؟
 • Enhancing the forecasting power of exchange rate models by introducing nonlinearity: Does it work?
 • توجه محدود سرمایه گذاران فردی و عملکرد سهام: شواهدی از بازار سهام.
 • Limited attention of individual investors and stock performance: Evidence from the Stock market.
 • پیری جمعیت، رشد اقتصادی، و انتقال اجتماعی سرمایه انسانی: تحلیل بوسیله مدل همپوشانی نسل.
 • Population aging, economic growth and the social transmission of human capital: An analysis with an overlapping generation’s model.
 • رابطه بین مهاجرت و بیکاری: با استفاده از داده های ترکیبی، مطالعه موردی استان های ایران.
 • The relationship between immigration and unemployment: Panel data evidence from Iran.
 • محدودیتهای قیمتی و سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ: از دیدگاه مصرف کنندگان.
 • Price limits and corporate investment: The consumers’ perspective.
 • روابط بین بازارهای نفت و سهام: یک رویکرد مبتنی بر موجک.
 • Correlations between oil and stock markets: A wavelet-based approach.
 • رابطه تعاملی بین تمرکز مالکیت و اهرم بر عملکرد شرکت.
 • Interaction Effects between Ownership Concentration and Leverage on Firm Performance.
 • اثر ساختار مالکیت بر بازدهی سهام و عملکرد مالی بنگاه ها: مطالعه موردی بازار سهام ایران.
 • بررسی اختلاف رفتار سرمایه گذاران ریسک گریز و ریسک پذیر به هنگام خرید طلا: تحلیلی تجربی از بازار بورس تهران.
 • اثر بحران مالی بر بازارهای کالای ایران: شکست های ساختاری و پویایی نوسانات.
 • شناسایی عوامل موثر بر تسهیم دانش: مطالعه موردی وزارت دفاع.
 • FACTORS AFFECTING KNOWLEDGE SHARING IN PUBLIC ORGANIZATIONS IN MALAYSIA.
 • رابطه بین مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمانی.
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE.
 • اثر تسهیم دانش بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی.
 • The effect of knowledge sharing on relation between organizational cultural and job Satisfaction.
 • بررسی اثر بکارگیری فناوری اطلاعات (IT) بر میزان بهره وری بنگاه های صنعتی.
 • Examining how firms leverage IT to achieve firm productivity: RBV and dynamic capabilities perspectives (Volume 52, Issue 4, June 2015, Pages 401–۴۱۲)
 • بررسی اثر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت دانش: مطالعه موردی شرکت های صنعتی.
 • Understanding the effect of knowledge management strategies on knowledge management performance: A contingency perspective (Volume 51, Issue 4, June 2014, Pages 398–۴۱۶)
 • نقش فرهنگ امنیت اطلاعات سازمانی در تصمیم گیری امنیت اطلاعات: مطالعه موردی در بین کارکنان … .
 • The Influence of Organizational Information Security Culture on Information Security Decision Making.
 • تعیین عوامل موثر بر تهدید امنیت اطلاعاتی کاربران اینترنت در سازمانها: با استفاده از مدل معادلات ساختاری.
 • Information security conscious care behavior formation in organizations (Volume 53, September 2015, Pages 65–۷۸)
 • اثر فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی کامپیوتر بر تسهیم دانش.
 • Impact of organizational culture and computer self-efficacy on knowledge sharing.
 • بررسی عملکرد مدیریت دانش سازمانی بر مبنای معیار مدیریت کیفیت فراگیر (جامع)
 • Assessing Organizational KM Performance Based on the Criteria of Total Quality Management.
 • اثر محیط دلسوزانه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان.
 • The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in a China’s Insurance Company (October 2014, Volume 124, Issue 2, pp 339-349)
 • رابطه بین رضایت شغلی، عملکرد شغلی، نگرش به کار و تعهد سازمانی در سازمان … .
 • Relationship between Job Satisfaction, Job Performance, Attitude towards Work, and Organizational Commitment (Vol 2, No 2 (2014))
 • بررسی اثر سبک رهبری بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی، رضایت شغلی و عملکرد سازمانی.
 • Does Leadership Style Make a Difference? Linking HRM, Job Satisfaction, and Organizational Performance (June 2014 vol. 34 no. 2 174-195)
 • اثرات متقابل انگیزه خدمات عمومی و سیاست های سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان خدمات شهروندی.
 • Interactive Effects of Public Service Motivation and Organizational Politics on Nepali Civil Service Employees’ Organizational Commitment (January 2015 vol. 3 no. 1 21-35)
 • کمک به تبادل اجتماعی در سازمان های دولتی: بررسی این که چگونه نتایج پشتیبانی، اعتماد، رضایت، تعهد و کار مرتبط اند.
 • Contribution to social exchange in public organizations: examining how support, trust, satisfaction, commitment and work outcomes are related (Volume 26, Issue 4, 2015)
 • اثر تسهیم دانش بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی: … .
 • The Impact of Knowledge Sharing on the Relationship between Organizational culture and Job Satisfaction: The Perception of Information Communication and Technology (ICT) Practitioners in Hong Kong (2014, Vol. 5, No. 1)
 • طراحی سیستم پویا برای مدیریت امنیت اطلاعات.
 • A system dynamics model for information security management (Information & Management 52 (2015) 123–۱۳۴)
 • فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در شبکه ها و اتحادیه های دانش.
 • Information technology and organizational learning in knowledge alliances and networks: Evidence from U.S. pharmaceutical industry (Information & Management 52 (2015) 111–۱۲۲)
 • رابطه بین هزینه دفاعی و رشد اقتصادی.
 • DEFENSE SPENDING-ECONOMIC GROWTH NEXUS: A CASE STUDY OF PAKISTAN (2012)
 • نقش رابطه بازاریابی در فرآیند گرایش مشتری در صنعت بانکداری با تمرکز بر وفاداری.
 • The Role of Relationship Marketing in Customer Orientation Process in the Banking Industry with focus on Loyalty.
 • نقش تقویتی بنگاه های کوچک در صنایع دفاعی.
 • Enhancing role of SMEs in Iranian defense industry.
 • عوامل موثر بر قابلیت های تسهیم دانش کارکنان در سازمان های دولتی.
 • Factors Influencing Employee Knowledge Sharing Capabilities in Electronic Government Agencies in Malaysia.

برای دریافت موضوعات جدیدتر و کامل تر و مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.

کلمات کلیدی: بانک موضوع پایان نامه اقتصاد -بانک موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوع پایان نامه اقتصاد -موضوع جدید پایان نامه اقتصاد -موضوعات پایان نامه اقتصاد – موضوعات جدید پایان نامه اقتصاد.

TMRG
TMRG
گروه تحقیقاتی طلوع با هدف ارائه آموزش و مشاوره با روش های نوین در زمینه رشته های علوم انسانی، علوم پایه و رشته های فنی و مهندسی پایه گذاری شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*