کارگاه آموزشی مقاله نویسی

مقاله نوشته هایی را شامل می شود که در آن ها نویسنده طی یک فرآیند نظام مند اقدام به بررسی مسأله های علمی، اجتماعی، ادبی، اخلاقی و نظایر این ها می نماید و می خواهد از این طریق پژوهش نظام مند و ذکر فرآیند و نتایج آن، استدلال منطقی و نتیجه گیری، نظریه پردازی و … موضوعی را ثابت، رد، نفی یا نقد نماید. نگارش مقاله نقش بسزایی در ارتقای شغلی، پذیرش در مقاطع بالاتر و جذب هیأت علمی و… ایفا می نماید. این امر گروه تحقیقاتی طلوع را برآن داشت تا اقدام به برگزاری کارگاه مقاله نویسی نماید.

مخاطبین کارگاه مقاله نویسی

مخاطبین این دوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و افراد علاقمند در تمامی رشته ها می باشند.

محتوای کارگاه مقاله نویسی

  • آشنایی با انواع مقالات و روش های چاپ مقالات
  • آشنایی با مجلات معتبر، غیر معتبر و جعلی
  • آشنایی با اعتبار مجلات ISI و چگونگی تشخیص اعتبار
  • معرفی و نحوه یافتن مجلات معتبر علمی (داخلی و خارجی)
  • آشنایی با انواع پایگاه های نمایه کنندگان مقالات
  • آشنایی با مجلات دارای ضریب تاثیر
  • آشنایی با شیوه نگارش مقالات ISC و ISI ،علمی پژوهشی و علمی ترویجی
  • نحوه تنظیم فرمت مقاله علمی برای مجلات داخلی و ISI
  • نحوه پاسخگویی به داوران و چگونگی اصلاحات مقاله
  • ارائه لیست تمامی نشریات داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم