خانه | آموزش | مطالب آموزشی تاریخ

مطالب آموزشی تاریخ

فساد اداری | عوامل ایجاد فساد اداری

مطالب آموزشی تاریخ

فساد اداری برای فساد اداری تعاريف زيادي ارائه شده است كه در بين تمامي تعاريف ارائه شده در بين صاحبنظران و انديشمندان مواردي از اين تعاريف به‌عنوان نمونه انتخاب گرديد. طبق تعاريف بيان شده در فرهنگ و بستر در فساد، پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد (كارگزار دولتي) به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي‌شود. «فساد اداري عبارت است ...

ادامه مطلب »

یکپارچگی ایران در دوران ساسانیان

مطالب آموزشی تاریخ

پنج قرن و نیم پس از سقوط دولت هخامنشی، پارسیان همة اقوام ایرانی را مجدداً در تحت قدرت خویش آورده، شاهنشاهی جدیدی را در شرق تأسیس کردند، که با امپراتوری روم پهلو می زد. تمدن ساسانی اگرچه دنبالة تمدّن اشکانی بود، ولی مجدّد و مکمّل آن محسوب می شد. بقای رسوم عهد اشکانی از آثاری نمایان است ، که در ...

ادامه مطلب »

سلسله ساسانیان

مطالب آموزشی تاریخ

از تاریخ ایالت پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان اطلاع کمی در دست است سکه هایی که در پارس کشف شد نان چند تن از پادشاهان را معرفی می کند ولی نمی توان توالی سلطنت آنان را به طور تحقیق معین نمود . برخی نام خود را از افسانه های باستانی اقتباس کرده اند. اسامی و تصاویری که بر این ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE