عناوین پایان نامه حقوق

حیطه های پژوهشی بروز حقوق عمومی | خصوصی | جرم شناسی | بین الملل | بشر | مالکیت فکری | خانواده | محیط زیست | اقتصادی

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق بپردازیم: حقوق عمومی مفهوم نظم عمومی و تاثیر آن. جایگاه حقوق بین الملل عمومی در رویه داوری بین المللی. بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی از منظر حقوق. بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری. نظم عمومی در حقوق کیفری. مبانی فرایند و آثار ملی کردن ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل | بخش دوم

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق بین الملل بپردازیم: تطبیق اینکوترمز ۲۰۰۰ با اینکوترمز ۲۰۱۰ و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی. تعهدات بایع در بیع بین الملل. تعهدات طرفين در بيع بين المللي: مطالعه تطبيقي. تعهدات فروشنده در بيع بين الملل. تعیین قانون حاکم در داوری تجاری بین الملل. جرح داور در داوری تجاری ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق بین الملل | بخش اول

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق بین الملل بپردازیم: اجرای آرا خارجی در محاکم داخلی. احکام فقهی حقوقی وضعیت اشغالگری با تأکید بر عراق و افغانستان. اصول حاکم بر روابط بین الملل. انتقال مالكيت و ريسك (خطر) در معاملات بين الملل و رابطه آندو با هم. انواع تضمینات در تجارت بین الملل و ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی | بخش دوم

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی بپردازیم: بررسي نقش رسانه‌هاي گروهي در پيشگيري از جرم و آسيب‌شناسي رويه‌هاي رسانه‌اي جرم‌زا. جرائم مديران دولتي در پرتو مطالعه تطبيقي. حمايت كيفري از حقوق مصرف­كنندگان. سياست جنايي ايران در قبال جرائم مطبوعاتي. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم اقتصادي. ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی | بخش اول

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی بپردازیم: ارزيابي سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مالياتي. آسيب‌شناسي و ارزيابي قوانين و مقررات و رويه‌هاي اداري جرم‌زا. بررسی اصل شخصی بودن جرایم با مسأله عاقله. بررسی تطبیقی کیفر تشهیر در فقه و حقوق. کودک آزاری و تفاوت مصادیق ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق عمومی | بخش دوم

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق عمومی بپردازیم: حدود دخالت دولت در موسسات و سازمانهای عمومی غیر دولتی. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهاي عمومي غيردولتي. رژیم حقوقی اموال دولتی – عمومی در ایران. رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران. رژیم حقوقی شرکتها و موسسات تشکیل شده توسط موسسات عمومی غیر ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق عمومی | بخش اول

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق عمومی بپردازیم: اصل رفاه اجتماعي و نقش و تأثير آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق). امنيت اقتصادي و نظام حقوقي حمايت از آن. آئين تصميم گيري اداري در كشورهاي اروپاي شرقي و مقايسه آن با ايران. بررسي تطبيقي ساختار قوه مجريه؛ با تأكيد بر كشورهاي ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی | بخش دوم

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق خصوصی بپردازیم: ج‍ای‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ، وظای‍ف‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ م‍دی‍ران‌ در ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س.‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ رک‍ن‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س.‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ب‍ر اع‍ت‍ب‍ارات‌ اس‍ن‍ادی.‌ دع‍وای‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ دی‍ر ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ، ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و ...

ادامه مطلب »

موضوعات پایان نامه حقوق خصوصی | بخش اول

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حقوق

در این بخش قصد داریم به ارائه موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه حقوق خصوصی بپردازیم: اح‍ک‍ام‌ و آث‍ار م‍ع‍ام‍لات‌ خ‍ارج‌ از م‍وض‍وع‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ ت‍ج‍ارت‍ی.‌ اص‍ل‌ ع‍دم‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ای‍رادات‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ دارن‍ده‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ ن‍ی‍ت‌ س‍ن‍د ت‍ج‍ارت‍ی.‌ اص‍ل‌ ن‍س‍ب‍ی‌ ب‍ودن‌ ق‍رارداده‍ا در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ وان‍گ‍ل‍ی‍س.‌ آثار حقوقی خرید و فروش غیرقانونی. آثار طلاق رجعی در فقه و ...

ادامه مطلب »
theme
CLOSE
CLOSE